Breakup Buddies

72
Breakup Buddies is a 2014 Chinese romantic comedy and road film, directed by Ning Hao. It stars Huang Bo and Xu Zheng as buddies on a wild 3,000-kilometre cross-country journey from Beijing to Dali City.
Available to stream, rent, or purchase on:

Breakup Buddies is a 2014 Chinese romantic comedy and road film, directed by Ning Hao. It stars Huang Bo and Xu Zheng as buddies on a wild 3,000-kilometre cross-country journey from Beijing to Dali City.

Original Release

09/26/2014

Cast

Xu Zheng Hao Yi
Yuan Quan Kang Xiaoyu
Tao Guo Lawyer
Yiwei Liu Dali Policeman
Hao Ning Yue Xiaojun
Xiaojun Yue Motel Boss
Hui Tao Dong Dong
Zheng Xu Hao Yi
Yu Xia Kang Xiaoyu's Ex-boyfriend
Zhentao Jiang Bridegroom
(see additional cast & crew)

Directors

Ning Hao, Hao Ning

Writers

Runnian Dong, Xiaohang Sun, Aina Xing, Xiaojun Yue, Disa Zhang, Yifan Zhang

Cast

Xu Zheng Hao Yi
Yuan Quan Kang Xiaoyu
Tao Guo Lawyer
Yiwei Liu Dali Policeman
Hao Ning Yue Xiaojun
Xiaojun Yue Motel Boss
Hui Tao Dong Dong
Zheng Xu Hao Yi
Yu Xia Kang Xiaoyu's Ex-boyfriend
Zhentao Jiang Bridegroom
Junyan Jiao Xiao Bei
Jiayin Lei Gangster
Meihan Liu Hunan hot girl
Teng Shen Bar's boss
Yanhui Wang Shasha's boyfriend
Naijin Xiong Bride
Yang Du Geng Hao
Sheng Deng

Producers

Sheng Deng Executive Producer
Yin Zhe Executive Producer
Yang Du Producer
Hong Ling Producer
Yibing Wang Producer
Hao Ning Producer
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙