Great Wall, My Love

58

Original Release

12/09/2011

Cast

Tong Dawei Fang Mingdi
Cherrie Ying Yang Chun-chun
Xuan Dong Mutong
Liu Li Zhang Xiuqian
Louis Sun Wang Jianzhong
Dawei Tong Fang Mingdi
Feng Kou Yang Guobin
Su-Yun Ko Cai Yuqian
Yilin Chen Dahan, Mingdi's male assistant
Naijin Xiong Youth Xiuqian
(see additional cast & crew)

Directors

Emily Liu, Emily Yi-Ming Liu

Writers

Jacqueline Austin, Emily Yi-Ming Liu

Cast

Tong Dawei Fang Mingdi
Cherrie Ying Yang Chun-chun
Xuan Dong Mutong
Liu Li Zhang Xiuqian
Louis Sun Wang Jianzhong
Dawei Tong Fang Mingdi
Feng Kou Yang Guobin
Su-Yun Ko Cai Yuqian
Yilin Chen Dahan, Mingdi's male assistant
Naijin Xiong Youth Xiuqian
Hung Yang
Qing-Ning Zhuang Yang Hong
Jong Lin Mutong

Producers

Emily Liu Executive Producer
Daning Du Executive Producer
Li-Kong Hsu Executive Producer
Emily Yi-Ming Liu Executive Producer
Li-Kong Hsu Producer
Emily Liu Producer

Editors

Po-Wen Chen, Jong Lin

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙