Lady of the Dynasty

66
Lady of the Dynasty is a Chinese epic romance war film directed by Shi Qing and featuring Fan Bingbing, Leon Lai and Wu Chun. The film also had a director group including Zhang Yimou and Tian Zhuangzhuang. The film was released on 30 July 2015.

Lady of the Dynasty is a Chinese epic romance war film directed by Shi Qing and featuring Fan Bingbing, Leon Lai and Wu Chun. The film also had a director group including Zhang Yimou and Tian Zhuangzhuang. The film was released on 30 July 2015.

Original Release

07/30/2015

Cast

Wu Chun Li Mao, Prince of Shou
Joan Chen Consort Wu
Carol McFadden Lady Wong
Steve Boergadine Tacitus
Leon Lai Emperor Xuanzong of Tang
Shun Oguri
Zhang Wen General (Guest star)
Yue Wu Prince Li Ying
Chun Wu Li Mao
Jing Ning Consort Mei
(see additional cast & crew)

Directors

Shiqing Cheng, Zhuangzhuang Tian, Yimou Zhang

Writers

Khan Chan, Zhihong Bian, Shiqing Cheng, Nan Hu, Chun Wu

Cast

Wu Chun Li Mao, Prince of Shou
Joan Chen Consort Wu
Carol McFadden Lady Wong
Steve Boergadine Tacitus
Leon Lai Emperor Xuanzong of Tang
Shun Oguri
Zhang Wen General (Guest star)
Yue Wu Prince Li Ying
Chun Wu Li Mao
Jing Ning Consort Mei
Sam Voutas Deputy Byzantine Envoy
Gang Wu Gao Lishi
Baoguo Chen Imperial Physician (Guest star)
Wenting Xu Lady jade
Yifan Yang Li Guinian
Hong-Gang Tu (as Honggang Tu)
Hao Jin Li Wan
Yi Qin (Guest star)
Junyu Zhang Yang Guozhong
Yu Yuan Second wife of Prince Li Mao

Producers

Jun Chen Executive Producer
Hongshi Lu Executive Producer
Mataichirô Yamamoto Producer
Jin Ju Producer
Peikang La Producer
Yongliang Li Producer
Jingchun Sun Producer
Xiangyang Yang Producer

Editors

William Chang

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙