Joy of Life

70
Joy of Life, also known as Thankful for the Remaining Years, is a 2019 Chinese television series that is based on the novel Qing Yunian (庆余年) by Mao Ni. It stars Zhang Ruoyun, Li Qin and Chen Daoming. The series premiered on Tencent Video and iQiyi on November 26, 2019.
Available to stream, rent, or purchase on:

Joy of Life, also known as Thankful for the Remaining Years, is a 2019 Chinese television series that is based on the novel Qing Yunian (庆余年) by Mao Ni. It stars Zhang Ruoyun, Li Qin and Chen Daoming. The series premiered on Tencent Video and iQiyi on November 26, 2019.

Original Release

11/26/2019

Links

Cast

Ruoyun Zhang Fan Xian / Zhang Qing
Yu Tian Wang Qinian
Qin Li Lin Wan'er
Daoming Chen The Emperor of Qing
Jiunuo Han Ye Ling'er
Mengshi Tong Wu Zhu
Qilin Guo Fan Sizhe
Shuguang Gao Fan Jian
Yi Song Fan Ruoruo
Haowei Zhang The Crown Prince (as Xiaohan Zhang)
(see additional cast & crew)
# Title Air Date
1 Episode #1.1 Tuesday, 26 November 2019
2 Episode #1.2 Tuesday, 26 November 2019
3 Episode #1.3 Tuesday, 26 November 2019
4 Episode #1.4 Tuesday, 26 November 2019
5 Episode #1.5 Wednesday, 27 November 2019
6 Episode #1.6 Wednesday, 27 November 2019
7 Episode #1.7 Wednesday, 27 November 2019
8 Episode #1.8 Wednesday, 27 November 2019
9 Episode #1.9 Tuesday, 03 December 2019
10 Episode #1.10 Tuesday, 03 December 2019
11 Episode #1.11 Tuesday, 03 December 2019
12 Episode #1.12 Tuesday, 03 December 2019
13 Episode #1.13 Wednesday, 04 December 2019
14 Episode #1.14 Wednesday, 04 December 2019
15 Episode #1.15 Wednesday, 04 December 2019
16 Episode #1.16 Wednesday, 04 December 2019
17 Episode #1.17 Wednesday, 04 December 2019
18 Episode #1.18 Monday, 09 December 2019
19 Episode #1.19 Monday, 09 December 2019
20 Episode #1.20 Tuesday, 10 December 2019
21 Episode #1.21 Tuesday, 10 December 2019
22 Episode #1.22 Wednesday, 11 December 2019
23 Episode #1.23 Wednesday, 11 December 2019
24 Episode #1.24 Wednesday, 11 December 2019
25 Episode #1.25 Wednesday, 11 December 2019
26 Episode #1.26 Wednesday, 11 December 2019
27 Episode #1.27 Wednesday, 11 December 2019
28 Episode #1.28 Monday, 16 December 2019
29 Episode #1.29 Monday, 16 December 2019
30 Episode #1.30 Monday, 16 December 2019
31 Episode #1.31 Monday, 16 December 2019
32 Episode #1.32 Tuesday, 17 December 2019
33 Episode #1.33 Tuesday, 17 December 2019
34 Episode #1.34 Monday, 23 December 2019
35 Episode #1.35 Monday, 23 December 2019
36 Episode #1.36 Tuesday, 24 December 2019
37 Episode #1.37 Tuesday, 24 December 2019
38 Episode #1.38 Wednesday, 25 December 2019
39 Episode #1.39 Wednesday, 25 December 2019
40 Episode #1.40 Monday, 30 December 2019
41 Episode #1.41 Monday, 30 December 2019
42 Episode #1.42 Tuesday, 31 December 2019
43 Episode #1.43 Tuesday, 31 December 2019
44 Episode #1.44 Wednesday, 01 January 2020
45 Episode #1.45 Wednesday, 01 January 2020
46 Episode #1.46 Wednesday, 01 January 2020

Directors

Hao Sun, Ruohan Wen, Han Gao

Writers

Juan Wang, Ni Mao

Cast

Ruoyun Zhang Fan Xian / Zhang Qing
Yu Tian Wang Qinian
Qin Li Lin Wan'er
Daoming Chen The Emperor of Qing
Jiunuo Han Ye Ling'er
Mengshi Tong Wu Zhu
Qilin Guo Fan Sizhe
Shuguang Gao Fan Jian
Yi Song Fan Ruoruo
Haowei Zhang The Crown Prince (as Xiaohan Zhang)
Ke Zhao Liu Ruyu
Zhigang Cui Imperial Eunuch Hou
Yang Yu Lin Ruofu
Xiaoran Li The Eldest Princess
Gang Wu Chen Pingping
Duanduan Liu The Second Prince
Qiang Li Yan Ruohai
Rongguang Yu Xiao En
Yitian Hai Zhu Ge
Jinghui Jia Guo Baokun

Producers

Edward Cheng Producer
Wei Zhang Producer
Biao Liu Producer
Yingjie Chen Producer
Yu Gong Producer
Bei Yang Producer
Fang Fang Producer
Li Luo Producer
Zhonghuai Sun Producer
Huayi Cao Producer
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙