The Story of Ming Lan

63

Original Release

12/25/2018

Cast

Zhao Liying Sheng Minglan
Shuzhen Zhou Wang Lao Tai Tai
Shaofeng Feng Gu Tingye
Cuifen Cao Madam Sheng
Yilong Zhu Qi Heng
Yinan Wang Jr. Qin
Shi Shi Sheng Molan
Renjun Wang Sheng Changbo
Ye Han Danju
Yixiao Li Zhu Manniang
(see additional cast & crew)
# Title Air Date
1 Episode #1.1 Tuesday, 25 December 2018
2 Episode #1.2 Tuesday, 25 December 2018
3 Episode #1.3 Wednesday, 26 December 2018
4 Episode #1.4 Wednesday, 26 December 2018
5 Episode #1.5 Thursday, 27 December 2018
6 Episode #1.6 Thursday, 27 December 2018
7 Episode #1.7 Friday, 28 December 2018
8 Episode #1.8 Friday, 28 December 2018
9 Episode #1.9 Saturday, 29 December 2018
10 Episode #1.10 Sunday, 30 December 2018
11 Episode #1.11 Tuesday, 01 January 2019
12 Episode #1.12 Tuesday, 01 January 2019
13 Episode #1.13 Wednesday, 02 January 2019
14 Episode #1.14 Wednesday, 02 January 2019
15 Episode #1.15 Thursday, 03 January 2019
16 Episode #1.16 Thursday, 03 January 2019
17 Episode #1.17 Friday, 04 January 2019
18 Episode #1.18 Saturday, 05 January 2019
19 Episode #1.19 Sunday, 06 January 2019
20 Episode #1.20 Sunday, 06 January 2019
21 Episode #1.21 Monday, 07 January 2019
22 Episode #1.22 Monday, 07 January 2019
23 Episode #1.23 Tuesday, 08 January 2019
24 Episode #1.24 Tuesday, 08 January 2019
25 Episode #1.25 Wednesday, 09 January 2019
26 Episode #1.26 Wednesday, 09 January 2019
27 Episode #1.27 Thursday, 10 January 2019
28 Episode #1.28 Thursday, 10 January 2019
29 Episode #1.29 Friday, 11 January 2019
30 Episode #1.30 Saturday, 12 January 2019
31 Episode #1.31 Sunday, 13 January 2019
32 Episode #1.32 Sunday, 13 January 2019
33 Episode #1.33 Monday, 14 January 2019
34 Episode #1.34 Monday, 14 January 2019
35 Episode #1.35 Tuesday, 15 January 2019
36 Episode #1.36 Tuesday, 15 January 2019
37 Episode #1.37 Wednesday, 16 January 2019
38 Episode #1.38 Wednesday, 16 January 2019
39 Episode #1.39 Thursday, 17 January 2019
40 Episode #1.40 Thursday, 17 January 2019
41 Episode #1.41 Friday, 18 January 2019
42 Episode #1.42 Saturday, 19 January 2019
43 Episode #1.43 Sunday, 20 January 2019
44 Episode #1.44 Sunday, 20 January 2019
45 Episode #1.45 Monday, 21 January 2019
46 Episode #1.46 Monday, 21 January 2019
47 Episode #1.47 Tuesday, 22 January 2019
48 Episode #1.48 Tuesday, 22 January 2019
49 Episode #1.49 Wednesday, 23 January 2019
50 Episode #1.50 Wednesday, 23 January 2019
51 Episode #1.51 Thursday, 24 January 2019
52 Episode #1.52 Thursday, 24 January 2019
53 Episode #1.53 Friday, 25 January 2019
54 Episode #1.54 Saturday, 26 January 2019
55 Episode #1.55 Sunday, 27 January 2019
56 Episode #1.56 Sunday, 27 January 2019
57 Episode #1.57 Monday, 28 January 2019
58 Episode #1.58 Monday, 28 January 2019
59 Episode #1.59 Wednesday, 30 January 2019
60 Episode #1.60 Wednesday, 30 January 2019
61 Episode #1.61 Thursday, 31 January 2019
62 Episode #1.62 Thursday, 31 January 2019
63 Episode #1.63 Friday, 01 February 2019
64 Episode #1.64 Saturday, 02 February 2019
65 Episode #1.65 Sunday, 03 February 2019
66 Episode #1.66 Sunday, 03 February 2019
67 Episode #1.67 Monday, 04 February 2019
68 Episode #1.68 Wednesday, 06 February 2019
69 Episode #1.69 Wednesday, 06 February 2019
70 Episode #1.70 Thursday, 07 February 2019
71 Episode #1.71 Thursday, 07 February 2019
72 Episode #1.72 Friday, 08 February 2019
73 Episode #1.73 Saturday, 09 February 2019

Directors

Kaizhou Zhang

Writers

Tong Wu, Lu Zeng, Yi Zheng, Yu Gong, Jin Chen, Yong Liu, Lina Zhang

Cast

Zhao Liying Sheng Minglan
Shuzhen Zhou Wang Lao Tai Tai
Shaofeng Feng Gu Tingye
Cuifen Cao Madam Sheng
Yilong Zhu Qi Heng
Yinan Wang Jr. Qin
Shi Shi Sheng Molan
Renjun Wang Sheng Changbo
Ye Han Danju
Yixiao Li Zhu Manniang
Jianing Zhang Sheng Rulan
Jin Chen Princess Pingning
Qunzhi Kang Granny Chang
Lin Liu Wang Ruofu
Ziwei Wang Xiaotao
Yuanyuan Li Cuiwei (as Celia Li)
Zifeng Gao Gu Tingyu
Sha Deng Yu Yanran
Herun Wang Sheng Hualan
Lu Gao Lin Qinshuang

Producers

Hongliang Hou Executive Producer
Zhonghuai Sun Executive Producer
Yu Gong Executive Producer
Yong Liu Executive Producer
Lin Liu Executive Producer
Tong Wu Executive Producer
Xiaohui Wang Producer
Eryun Li Producer
Juan Wang Producer
Bei Yang Producer
Xiaonan Ma Producer
Zhijie Han Producer
Weiqin Jiang Producer
Huabing Li Producer
Zheng Yan Producer
Lina Zhang Producer
Zhuoran Zhuang Producer
Jing Zhou Producer
Zhiqian Li Producer
Xiao Chen Producer
Nan Li Producer
Wei Lu Producer
Xiaonan Xu Producer
Chutian Liu Producer
Lin Liu Producer
Jin Chen Producer
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙