My People, My Homeland

74
  • Genre(s): Drama Comedy
  • Release year: 2020
  • Running time: 153 min
An anthology film consisting of 5 short stories, produced by Zhang Yimou, and directed by several different directors, following the success of the 2019 film, My People, My Country.

An anthology film consisting of 5 short stories, produced by Zhang Yimou, and directed by several different directors, following the success of the 2019 film, My People, My Country.

Original Release

10/01/2020

Cast

Bo Huang Huang Dabao (Adult) / 黄大宝
You Ge Zhang Beijing
Wei Fan Lao Fan
Chao Deng Qiao Shulin (Adult) / 乔树林
Teng Shen Ma Liang / 马亮
Baoqiang Wang Lao Tang / 老唐
Zhanyi Zhang Li Zhongqiu, Zhang Beijing's Uncle
Zheng Xu Xiao Fan / 小范
Ni Yan Yan Feiyan (Adult)
Li Ma Qiu Xia / 秋霞
(see additional cast & crew)

Directors

Chao Deng, Zheng Xu, Chengsi Wang, Ning Hao, Hao Ning, Sicheng Chen, Da-Mo Peng, Ao Shen, Fei Yan, Baimei Yu

Writers

Zheng Xu, Sicheng Chen, Da-Mo Peng, Fei Yan, Baimei Yu, Ziye Wang, Wang Ang, Huan Shu, Peng Li, Wusi Liu, Lixuan Quan, Yi Yu, Peng Xu, Sun Shaokang, Rongshuo Xu, Bululufu, He Keke, Hua Weilin, Qi Yin, Yan Zhang, Xia Jiang, Mengxi Qin, Mengyuan Li, Xing Wenxiong, Sun Xiaoxian

Cast

Bo Huang Huang Dabao (Adult) / 黄大宝
You Ge Zhang Beijing
Wei Fan Lao Fan
Chao Deng Qiao Shulin (Adult) / 乔树林
Teng Shen Ma Liang / 马亮
Baoqiang Wang Lao Tang / 老唐
Zhanyi Zhang Li Zhongqiu, Zhang Beijing's Uncle
Zheng Xu Xiao Fan / 小范
Ni Yan Yan Feiyan (Adult)
Li Ma Qiu Xia / 秋霞
Haoran Liu Xiao Qin
Mintao Liu Lingzi
Celina Jade Emma Meier
Ziwen Wang Jessica / 杰西卡
Xiang Wei Wei Daxiang, the Village Head
Yanhui Wang Wang Shouzheng / 王守正
Yi Zhang Jiang Qianfang
Roy Wang Mr. Han (Adult) / 小韩老师
Yiming Zhang Long Hair
Xun Wang Wang Chuqi

Producers

Jing Wu Executive Producer
Zhao Biao Executive Producer
Wu Bin Executive Producer
Liu Bing Executive Producer
Pu Caichun Executive Producer
Huayi Cao Executive Producer
Liu Changle Executive Producer
Shengqi Chen Executive Producer
Ping Dong Executive Producer
Li Fei Executive Producer
Ruoqing Fu Executive Producer
Fang Gang Executive Producer
Hailong Guan Executive Producer
Guoyong Mi Executive Producer
Cheng Han Executive Producer
Yin Han Executive Producer
Hongfen Jiao Executive Producer
Li Jie Executive Producer
Hongtao Liu Executive Producer
Ruifang Liu Executive Producer
Ruifen Liu Executive Producer
Liwei Pang Executive Producer
Qian Rui Executive Producer
Ge Song Executive Producer
Chunlin Wang Executive Producer
Jian'er Wang Executive Producer
Yibing Wang Executive Producer
Xie Weijia Executive Producer
Shen Xiaowei Executive Producer
Chen Yan Executive Producer
Du Yang Executive Producer
Mu Yedong Executive Producer
Dong Yu Executive Producer
Xu Yuhua Executive Producer
John Zeng Executive Producer
Haiyan Zhang Executive Producer
Zhang Heng Executive Producer
Lebin Zhang Executive Producer
Peter Zheng Executive Producer
Maofei Zhou Executive Producer
Yimou Zhang Producer
Meng Zhang Producer
Ling Anna Producer
Yang Cheng Producer
Jiang Lan Producer
Xiuwen Li Producer
Chi Ma Producer
Zheng Ma Producer
Miao Zhang Producer
Leng Yi Producer
Ye Yuqing Producer
Yibai Zhang Producer
Liu Zhongwei Producer
Qian Zhongyuan Producer

Editors

Aiyu Qiao, Ballu Saluja, Hongjia Tang, Yiran Tu, Xiaolin Zhou

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙