The Proud Youth

62
The Proud Youth is a 1978 Hong Kong film loosely based on Louis Cha's novel The Smiling, Proud Wanderer. It was produced by the Shaw Brothers Studio, directed by Sun Chung and starred Wong Yue, Shih Szu, Michael Chan and Ling Yun.
Available to stream, rent, or purchase on:

The Proud Youth is a 1978 Hong Kong film loosely based on Louis Cha's novel The Smiling, Proud Wanderer. It was produced by the Shaw Brothers Studio, directed by Sun Chung and starred Wong Yue, Shih Szu, Michael Chan and Ling Yun.

Original Release

03/30/1978

Cast

Yue Wong Nankung Sung / Nangong Song
Michael Wai-Man Chan Hao Chih-Ying / Hao Jieying
Chung Wang Guardian Shi
Stanley Sui-Fan Fung Lo Chao-Jun / Luo Chaojun
Feng Ku Bai / Leng Ruojun
Hui-Ling Liu Lo Shou-Yi
Li Chuang Lo Ying-Chi
Yun Ling Shih Chung-Ying
Yung Henry Yu Kao Yun (Guest star)
Wei-Ying Chen Nun Hui Chi (Guest star)
(see additional cast & crew)

Directors

Sun Chung, Chung Sun

Writers

Kuang Ni, Louis Cha

Cast

Yue Wong Nankung Sung / Nangong Song
Michael Wai-Man Chan Hao Chih-Ying / Hao Jieying
Chung Wang Guardian Shi
Stanley Sui-Fan Fung Lo Chao-Jun / Luo Chaojun
Feng Ku Bai / Leng Ruojun
Hui-Ling Liu Lo Shou-Yi
Li Chuang Lo Ying-Chi
Yun Ling Shih Chung-Ying
Yung Henry Yu Kao Yun (Guest star)
Wei-Ying Chen Nun Hui Chi (Guest star)
Ching Tien Szema Wu-Chi (Guest star)
Ying Ting Madam Shih (Guest star)
Kwok-Kuen Chan (as Kuo-Chuan Chen)
Shen Chan Priest Zhishan of Taishan Clan
Chuen Chiang
Hsin Chin
Tien-Chu Chin
Yuet-Sang Chin (as Yue-Sheng Chien) / Four Friends of Plum Garden
Miao Ching
Kin Ping Chow (as Chien-Ping Chou)

Producers

Runme Shaw Producer

Editors

Shao Feng Yu, Hsing-Lung Chiang

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙